Weboldal használati feltételek

        v5.0 2017. március 1.
       

1. REGISZTRÁCIÓS RENDSZER

1.1. Annak érdekében, hogy az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított szolgáltatási csomagokat igénybe tudja venni, továbbá az igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat folyamatosan nyomon tuja követni, a Szolgáltató a eyssen.hu portálon Regisztrációs Rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet.

1.2. A Rendszer használata az alábbi funkciók elérését biztosítja az Ügyfél számára:

 • belépés a Szolgáltató oldalaira

 • rendelés lehetősége

 • számlák megtekintése

 • a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatos információk

 • nyitott számlák megtekintése

 • tájékoztatás az Ügyfél felhasznált egyenlegeiről

 • HelpDesk rendszer a bejelentett ügyek nyomonkövetésére

2. A RENDSZER IGÉNYBEVÉTELE

2.1. Az Ügyfél a Rendszer igénybe vétele érdekében regisztrálni köteles. Ennek során az alábbi adatokat adja meg:

 • e-mail cím

 • név, cég esetében cégnév

 • jelszó

 • számlázási cím

 • telefonszám

 • cég esetében adószám

2.2. A sikeres regisztráció feltétele jelen Weboldal használati feltételek elfogadása.

2.3. A Weboldal használati feltételek elfogadását követően a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet a Rendszer használatáról. A Rendszer használata díjtalan.

2.4. Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a Rendszer üzemeltetéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, azt az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, az elvárható legnagyobb gondossággal, az Ügyfél érdekeit a lehető legteljesebb mértékben figyelembe véve, hatékonyan, a legcélszerűbb eljárásokat alkalmazva fogja üzemeltetni.

2.5. Szolgáltató jogosult az Ügyfél által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni és a szolgáltatással kapcsolatban azonosítani. A Szolgáltató tiszteletben tartja és védi az Ügyfél személyes adatait, melyet bizalmasan kezel. Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató a személyes adatait a szolgáltatás minőségének javításához, továbbá a felhasználó érdekeinek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységéhez felhasználja az Adatvédelmi szabályzat szerint.

2.6. A Rendszer nyújtotta szolgáltatást az Ügyfél minden esetben az e-mail címe és az  ügyféljelszó egyidejű megadásával veheti igénybe.

2.7. Az Ügyfél jelszavának bizalmas kezelésért, azért, hogy az illetéktelen kezekbe ne kerülhessen, illetéktelen személyek a jelszó használatával szolgáltatásokat az Ügyfél nevében ne tudjanak rendelni, azokban változásokat ne tudjanak végrehajtani, az Ügyfél személyes adataihoz és üzleti információihoz ne tudjanak hozzáférni, kizárólag az Ügyfél tarozik felelősséggel.

3. AZ ÜGYFÉL EGYÜTTMŰKÖDÉSE

3.1. A Ügyfél vállalja, hogy megfelelő időben a Szolgáltató rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amelyek a Rendszer használatához szükségesek.

3.2. Az Ügyfél az adott helyzetben általában elvárható módon köteles a Szolgáltató kötelezettségei teljesítését elősegíteni.

3.3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Rendszer igénybe vételének részéről megkívánt technikai feltételeit a Szolgáltató jogosult meghatározni. Ezen követelmények nem teljesítéséből származó károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

3.4. Felek az esetleges név- és címváltozásokról, adatváltozásokról egymást haladéktalanul értesítik.

4. SZOLGÁLTATÁSI KORLÁTOZÁSOK

4.1. A Szolgáltató nem garantálja a Rendszer megszakítás nélküli rendelkezésre állását.

4.2. A Rendszer, akár technikai problémák miatti esetleges elérhetetlensége kapcsán a Szolgáltató kárfelelősséggel nem tartozik.

5. TITOKTARTÁS

5.1. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Ügyfél által tett közlések, a szolgáltatás ellátása során tudomására jutó - különösen az Ügyféltől származó, vagy az Ügyfélre vonatkozó - adatok, közlések és bizalmas információk vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli a törvény által meghatározott ideig.

5.2. Szolgáltató tevékenysége kapcsán tudomására jutó bármely üzleti titokként kezelendő adatot, tényt vagy bizalmas információt, kizárólag jelen Szerződés teljesítése érdekében használhatja fel.

5.3. Jelen Szerződés hatálya alá tartozó adat, tény, információ vagy bizalmas információ bármilyen formában történő nyilvánosságra hozatalához vagy harmadik személy részére történő átadásához Ügyfél előzetes írásbeli engedélye szükséges, az átadható információk pontos körének megjelölésével.

5.4. Amennyiben Szolgáltató bármely adatot, tényt vagy információt jogszabályi rendelkezés vagy hatósági felhívás miatt köteles átadni az eljáró szervnek, abban az esetben a hozzájáruló nyilatkozat nem tagadható meg az Ügyfél részéről.

5.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés megszűnésekor a Szolgáltató a tevékenysége ellátása során megismert valamennyi adatot, tényt, valamint a szolgáltatás ellátása során keletkezett valamennyi adatot köteles archiválni és a jogszabályi feltételeknek megfelelően tárolni.

5.6. Szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy a Szerződés teljesítésében résztvevő alkalmazottai, teljesítési segédei is a titoktartási kötelezettséget betartva teljesítik feladatukat.

6. A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZÜNTETÉSE

6.1. A szerződés a sikeres regisztrációval határozatlan időtartamra jön létre.

6.2. Ezen szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, a következő hónap utolsó napjára vonatkozóan, legalább 15 napos felmondási idő betartásával írásban felmondhatja. Felek rögzítik: mindaddig nem jogosultak azonban a szerződést rendes felmondás útján megszüntetni, ameddig a Felek között a Szolgáltató által biztosított bármely szolgáltatás nyújtására vonatkozóan egyéb szerződés hatályban van.

6.3. Amennyiben bármelyik fél a szerződésből fakadó valamely kötelezettségét megszegi és a szerződésszegést a másik fél írásbeli felszólítására sem orvosolja a felszólítás kézhezvételétől számított 5 napon belül, úgy a sérelmet szenvedett fél jogosult a szerződést írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani.

6.4. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, a megszűnés napján a Szolgáltató köteles az Ügyfél figyelmét felhívni a szerződés megszűnésére. A szerződés megszűnése napjával az Ügyfél a továbbiakban nem jogosult a Rendszert használni.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. Ügyfél kötelezi magát arra, hogy jelen Szerződésben foglalt jogait vagy kötelezettségeit - sem részben, sem egészben - harmadik személyre nem ruházza át, a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

7.2. A Szolgáltató jogosult ezen szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni azzal, hogy ezen harmadik személy előzetesen írásban kötelezettséget vállal a szerződésben foglalt szolgáltatói kötelezettségek maradéktalan betartására és teljesítésére. Az átruházás keretében a Szolgáltató jogosult a kötelezettségeket átvállaló harmadik személy részére az Ügyfél adatait, a szerződést és teljesítéshez szükséges információkat és dokumentumokat átadni. Az Ügyfél a szolgáltatás megrendelésével ehhez kifejezetten hozzájárul.

7.3. Felek megállapítják, hogy jelen Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a teljes Szerződés érvénytelenségét. Ilyen megfogalmazás, fordulat vagy rendelkezés helyébe a Felek együttesen, a Szerződés céljának és szellemének megfelelő új rendelkezést léptetnek.

7.4. A Szerződés ellenkező tartalmú rendelkezése hiányában a jelen Szerződésben rögzített, másik Félhez intézett nyilatkozat vagy közlés érvényességi feltétele ugyancsak az írásbeli forma, amely elektronikusan is eljuttatható a másik félhez. Az Ügyfél hivatalos értesítési címe a levelezési cím, vagy a szerződésben megadott email vagy fax.

7.5. Felek megállapodnak, hogy egymás közötti elektronikus, vagy postai kommunikáció esetén a harmadik elektronikus értesítést követően, vagy postai másodszori sikertelen kézbesítés napjától számított ötödik napon az egymásnak küldött nyilatkozatokat és dokumentumokat kézbesítettnek tekintik.

7.6. Jelen szerződés bármely módosítása vagy kiegészítése csak írásban és egyező akarattal történhet, az alábbi kivétellel: a Szolgáltató jogosult a szolgáltatási feltételek egyoldalú módosítására. A módosítást a Szolgáltató az eyssen.hu oldalon teszi közzé és az a közzététellel hatályosul. A módosításról a Szolgáltató köteles az Ügyfelet a közzétételtől számított 3 napon belül elektronikus úton értesíteni, az értesítést az Ügyfél által a szerződéskötéskor megadott e-mail címre küldi meg.

7.7. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Ügyfélre, illetve ezen szerződésre referenciaként hivatkozzon ajánlataiban, nyomtatott és elektronikus tájékoztató anyagaiban, illetve egyéb formákban is marketing és kommunikációs tevékenysége során.

7.8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog és elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályai irányadóak.