Általános szerződési feltételek

        v7.0 2017. március 1.
       

1. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

1.1. Ügyfél megbízást ad Szolgáltatónak Informatikai támogatási feladatok ellátására a Hardver-Szoftver követelmények szerint, tovább a Szolgáltató további szolgáltatásainak nyújtására. Jelen szerződésben és mellékleteiben a szolgáltatásra használt, azzal egyenértékű kifejezések még a „távoli segítségnyújtó”, a „rendszergazda”, az „IT Support”, „IT távfelügyelet”, „távfelügyelet”, „informatikai felügyelet”, „eszköz felügyelet” elnevezések.

1.2. A vállalt feladatok részletes leírása, feltételei, ütemezése és az egyes szolgáltatási csomagok tartalma (melyik csomag milyen szolgáltatásokat tartalmaz) a Szolgáltatás leírás, Díjtáblázat,  Szolgáltatás igénybevétel feltételei elnevezésű mellékletekben találhatóak.

1.3. Szolgáltató elsődlegesen interneten keresztüli (internetkapcsolat hiányában telefonos vagy helyszíni) informatikai támogatást és felügyeleti szolgáltatást nyújt, informatikai hibaelhárítást biztosít számítógépekkel, egyéb számítástechnikai eszközökkel (mobil, tablet, stb.), valamint az internet beállításával, biztonságos használatával kapcsolatban.

1.4. A teljesítés helye a szolgáltatás jellegétől függően a Szolgáltató és teljesítési segédei székhelye és telephelye(i), illetve az Ügyfelek által megadott címen az informatikai és mobil eszközök üzemeltetési helye.

2. A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

2.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik az általa elvállalt szolgáltatások elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, szolgáltatásait az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, az elvárható legnagyobb gondossággal, az Ügyfél érdekeit a lehető legteljesebb mértékben figyelembe véve, hatékonyan, a legcélszerűbb eljárásokat alkalmazva fogja nyújtani.

2.2. A szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltató részéről munkatársai, vagy erre feljogosított teljesítési segédei jogosultak eljárni.

2.3. A Szolgáltató jelen Szerződésben részletezett szolgáltatás nyújtása során teljesítési segédet jogosult igénybe venni. Szolgáltató az igénybe vett teljesítési segéd tevékenységéért teljes körűen és úgy felel, mintha az adott feladatot ő maga végezte volna el.

2.4. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés keretei között végzett tevékenysége során az Ügyfél nevében és képviseletében kizárólag csak előzetes egyeztetés alapján jár el, Ügyfél nevében kötelezettséget kizárólag abban az esetben és olyan mértékben vállal, ahogy arra Ügyfél, írásban (levél, fax, mail, írott párbeszéd ablak) előre felhatalmazza.

2.5. Szolgáltató a Díjtáblázatban az egyes szolgáltatási csomagokhoz Átlagos reakcióidőt határoz meg. Az Átlagos reakcióidő a hibajegy, e-mail, telefonhívás beérkezésétől és az Ügyfél beazonosításától számított átlagos válaszidő, amely időtartamon belül a Szolgáltató által a feladat ellátásával megbízott informatikai szakember írásban vagy telefonon visszajelzi, hogy megkezdte a bejelentés feldolgozását, vagy a hiba elhárítását. Szolgáltató vállalja, hogy az átlagos reakcióidő a Díjtáblázatban megadott perc értéket igyekszik nem meghaladni. Amennyiben Szolgáltató az reakcióidőt folyamatosan nem teljesíti, úgy Ügyfél alkalmanként a tárgyhavi nettó szolgáltatási díj egy eszközre eső része 20%-ának megfelelő kötbérre jogosult, amely kötbér maximális mértéke egy hónapban a tárgyhavi nettó szolgáltatási díj lehet. A kötbért Szolgáltató az Ügyfél következő havi számlájában írja jóvá.

2.6. Szolgáltató az aktuális, felhasználható szolgáltatási keret mennyiségéről, vagy annak túllépéséről tájékoztatja az Ügyfelet. Az Ügyfél eseti megrendeléssel, külön díjazás ellenében bármikor növelheti felhasználható szerviz időkeretét. A megvásárolt szolgáltatási keret a vásárlástól számított egy évig felhasználható.

2.7. Az egyes szolgáltatások átlagos szolgáltatási idő szükségletei a Szolgáltatás leírás mellékletben vannak feltüntetve. Amennyiben a leírásban egyedi ár van meghatározva, abban az esetben Szolgáltató az adott szolgáltatást egyedi megrendelés, vagy óradíjas alapon végzi. Az óradíjas alapú szolgáltatásnyújtásnál a Szolgáltató csak a szakemberei feladattal kapcsolatosan eltöltött idejét méri és számolja el a Díjtáblázatban megadott elszámolási egységekben. Az aktív időbe beletartozik az Ügyféllel folytatott kommunikációs idő is.

2.8. A Szolgáltató a beállítások, frissítések, hibák elhárításával töltött Ügyfél gépidőt, illetve azt az időt, amely az üzemeltetőtől kapott parancsok, utasítások, letöltések végrehajtásához a számítógépnek, vagy eszköznek szükséges, méri és elszámolja, ha az a szolgáltatáshoz kapcsolódik és a távoli segítségnyújtó idejét is igénybe veszi, vagy online kapcsolat van az IT eszköz felügyeletbe vont eszköz és Szolgáltató között. Szolgáltató jogosult bármely elszámolt időből kedvezményt biztosítani.

2.9. Ügyfél kérésére Szolgáltató idegen (jelen szerződés szerint eszköz felügyeletbe nem vont) számítástechnikai eszköz IT eszköz felügyeletét is elláthatja a Díjtáblázatban leírtak szerint. Az idegen eszköz tulajdonosának, vagy meghatalmazottjának hozzájáruló nyilatkozata és jelen szerződés feltételeinek elfogadása után nyújtja Szolgáltató az igényelt szolgáltatásokat Ügyfél szerviz időkeretének terhére. A Szolgáltató a kérést egyoldalúan megtagadhatja, ha az a szerződéses kötelezettségeinek teljesítését veszélyezteti, vagy elutasíthatja, ha a számítástechnikai eszköz és alkalmazásai nem felelnek meg a Hardver-Szoftver követelmények mellékletben leírt paramétereknek, vagy a Szolgáltató technikai hátterével nem valósítható meg a szolgáltatás.

2.10. Szolgáltató vállalja, hogy a Díjtáblázatban az egyes szolgáltatási csomagokhoz meghatározott Megoldási időn belül megpróbálja megoldani az Ügyfél által bejelentett hibát az alábbiak figyelembevételével. A szolgáltatáscsomag részét nem képező elemekre, illetve a Szolgáltatás leírás mellékletben meghatározott felárral, vagy külön rendelhető elemek hibajavítására nem vonatkozik a vállalt Megoldási idő. Megoldási idő az írásos visszajelzéstől számított, a bejelentés megoldására, hiba elhárítására vállalt határidő. A "megoldás" nem jelenti minden esetben a bejelentés végleges megoldását, vagy hiba elhárítását, de jelenti a hibajegy részleges, vagy végleges lezárását a következő lépés, vagy folyamat indítását. Ilyen lehet többek között az esetleges kiszállás, termékrendelés, beszállítás, beépítés, átalakítás folyamata. A Megoldási időt módosíthatja az Ügyfél oldali internet kapcsolat hibája, vagy a hibás, rendellenes működése miatti várakozás, az Ügyfél gépének, az Ügyfél gépére telepített szoftver vagy szoftverek hibájából eredő, az Ügyfél gépén futó szoftver, vagy szoftverek gyártói hibáiból adódó rendellenes működés, és az ebből adódó többletidő, a hardver eszközök nem rendeltetésszerű használata, a gyártói előírások megszegése, a hibafelmérés utáni, a szolgáltató részéről biztosított hardver, szoftver fejlesztési javaslatok figyelmen kívül hagyása. Továbbá az alábbi műveletek kivételt képeznek a vállalt megoldási idő alól:

 • Vírusirtás

 • Vírus ellenőrzés

 • Operációsrendszer telepítés

 • Merevlemez töredezettség mentesítés

 • Hibás szoftvercsomagok telepítéséből adódó hibák

 • Hibás frissítés-csomagok telepítéséből adódó hibák

 • A nem a szolgáltató hibájából adódó egyéb szoftver hibák

 • A nem a szolgáltató hibájából adódó egyéb hardver hibák

 • Nem jogszerűen használt szoftvercsomagok telepítéséből, használatából adódó hibák

 • A szerződésben meghatározott egyéb esetek

2.11. Amennyiben Szolgáltató az itt leírt korlátozások mellett a vállalt Megoldási időt rendszeresen nem teljesíti, úgy Ügyfél alkalmanként a tárgyhavi nettó szolgáltatási díj egy eszközre eső része 20%-ának megfelelő kötbérre jogosult, amely kötbér maximális mértéke egy hónapban a tárgyhavi nettó szolgáltatási díj lehet. A kötbért Szolgáltató az Ügyfél következő havi számlájában írja jóvá.

2.12. Szolgáltató az ügyfelekkel folytatott kommunikációt rögzítheti (a kommunikáció formájától függően, írásos kommunikáció, video-felvétel, hangrögzítés).

2.13. Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató – Ügyfél szerződései maradéktalan teljesítése, az esetleges jogvitás helyzetek sikeres kezelése érdekében - jogosult olyan szoftvert használni munkavállalója/teljesítési segédje munkaállomásán (számítógépén), amely rögzíti a munkavállaló/teljesítési segéd tevékenységét, így az Ügyfélnél végzett tevékenységet is.

2.14. Szolgáltató a szerződésekről, beérkezett hibajegyekről és elvégzett munkákról nyilvántartást vezet és azokat az adatkezelési szabályok betartásával tárolja. Szolgáltató jogosult az Ügyfél által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és a szolgáltatással kapcsolatban azonosítani. A Szolgáltató tiszteletben tartja és védi az Ügyfél személyes adatait, melyet bizalmasan kezel. Ügyfél elfogadja, hogy Szolgáltató Ügyfél személyes adatait a számlázás, valamint a szolgáltatás minőségének javításához, továbbá a felhasználó érdekeinek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységéhez használhatja fel az Adatvédelmi szabályzat szerint.

2.15. A Szolgáltatás leírás mellékletben foglalt szolgáltatások tartalmát lehet kiterjesztően értelmezni. Azaz: a Szolgáltató nem csak azoknak a szolgáltatásoknak az ellátására és olyan tartalommal történő ellátására köteles, melyek szolgáltatásként kifejezetten megjelölésre kerültek, hanem Ügyfél írásban bejelentett kérésére a szolgáltatások tartalmát Szolgáltató az Ügyfél rendelkezésre álló időkeretének terhére bővítheti. Bizonyos csomagok és Ügyfél igények esetében a Szolgáltató tevékenységét külön megállapodás és külön díjazás ellenében végzi. Annak megállapítása, hogy az adott szolgáltatás az időkeret terhére elvégezhető, vagy külön megállapodás keretébe tartozik, a Szolgáltató jogosultsága. Egyedi szolgáltatás elvégzésére a Szolgáltató árajánlatot ad (e-mail, telefon) és a szolgáltatást az árajánlat Ügyfél általi elfogadását (levél, a hibajegyen belül, e-mail, telefon, írott párbeszédablak) követően végzi el.

2.16. A szükséges infrastruktúra, távoli rendszermenedzsment eszközök rendelkezésre állnak, ezért a Szolgáltató szakemberei, teljesítési segédei az 1.4. pont helyszínein, az Ügyfél jóváhagyást követően bejelentkeznek Ügyfél rendszerébe. Láthatják azokat az információkat és képernyőket, ahol a kérdés/probléma felmerült és segítséget tudnak nyújtani Ügyfél részére. Szükség esetén távolról változtatásokat tudnak eszközölni a rendszerbeállításokon. Mindezt úgy teszik meg, hogy Ügyfél figyelemmel kísérheti a feladatok elvégzését és közben írott párbeszédablakban (chat), hibajegyen, e-mailen tájékoztatják, megbeszélhetik a tennivalókat, illetve az elvégzetteket. Jelen szerződés elfogadásával Ügyfél hozzájárul az ilyen módon történő szolgáltatás nyújtáshoz és beavatkozáshoz.

2.17. Amennyiben az Ügyfél nem a saját számítógépén, informatikai, mobil eszközén enged hozzáférést a hibaelhárítás, vagy szolgáltatás-nyújtás céljából a Szolgáltató alkalmazottjának / teljesítési segédjének, az érintett eszközökhöz történő hozzáférés jogszerűségéért kizárólag az Ügyfél tartozik felelősséggel. A Szolgáltató a jogszerűséget nem vizsgálja.

2.18. A szolgáltatást az Ügyfél minden esetben azonosítást (általában E-mail cím és Ügyféljeszó) követően veheti igénybe. Az azonosítás nélküli bejelentéseket, megrendeléseket a Szolgáltató figyelmen kívül hagyhatja. Az Ügyfél felelőssége, hogy az Ügyféljelszót csak olyan személyek számára tegye hozzáférhetővé és megismerhetővé, akik jogosultak az Ügyfél nevében a szolgáltatást igénybe venni.

2.19. Egyebekben a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályozás Szolgáltatás igénybevétel feltételei mellékletben található.

2.20. Ügyfél a Szolgáltatóval kötött szerződés időszakára a választott csomag szerint jogosult a Szolgáltató által üzemeltetett eszköz felügyeleti alkalmazás és ügyfélkapu, valamint Szolgáltató által preferált vírusirtó használatára. Ügyfél dönthet úgy is, hogy az általa korábban vásárolt vírusirtót szeretné a továbbiakban használni, de teljes körű eszközfelügyelet csak a preferált vírusirtó használatával valósítható meg. Amennyiben Ügyfél kérésére Szolgáltató nem telepíti a vírusirtót, vagy Ügyfél önkényesen korlátozza (kikapcsolja, átkonfigurálja), az ebből adódó kockázatokat Ügyfél viseli. Továbbá az ilyen és ehhez hasonló okokból történő szolgáltatás-kimaradás hiba elhárításának ideje nem tartozik a szerződésben foglalt hibaelhárításra vállalt idő hatálya alá.

3. AZ ÜGYFÉL EGYÜTTMŰKÖDÉSE

3.1. Az Ügyfél vállalja, hogy megfelelő időben a Szolgáltató rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amelyek a szolgáltatás teljesítéséhez, a szolgáltatás körülményeinek és céljának pontos megismeréséhez szükségesek, ideértve az adminisztráláshoz szükséges jelszavakat, hozzáféréseket.

3.2. Ügyfél biztosítja, hogy a megfelelő szolgáltatás biztosításához folyamatos konzultációs lehetőség álljon Szolgáltató rendelkezésére.

3.3. Felek a hatékonyabb együttműködésre tekintettel Ügyfél részéről kapcsolattartókat jelölnek ki. Jelen Szerződéssel kapcsolatosan képviseletre jogosult a szerződő személy vagy meghatalmazottja, szervezetek esetében a cégjegyzési joggal rendelkező, vagy jogszerűen meghatalmazott személy, kizárólag ő jogosult az Ügyfél részéről a jelen Szerződés módosítására és az Ügyfél jelen Szerződéssel kapcsolatos (cégszerű) képviseletére, valamint az Ügyfél részéről a szolgáltatások igénybe vételére jogosult személy(ek) kijelölésére, akik számára az Ügyféljelszó használatát lehetővé teszi (lásd 2.18. pont).

3.4. Az Ügyfél az adott helyzetben általában elvárható módon köteles a Szolgáltató kötelezettségei teljesítését elősegíteni. Ügyfél felelőssége a berendezés használójának magatartására is kiterjed.

3.5. Az Ügyfél minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a hiba súlyosabbá válását megelőzze és/vagy a bekövetkezett kárt csökkentse, illetve a fenyegető kárveszélyt elhárítsa, azon feltételezéssel, hogy ezen intézkedések javítási vagy egyébként speciális szakértelmet igénylő tevékenységek végrehajtását nem igénylik. Ennek elmulasztásából származó károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

3.6. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybevételének részéről megkívánt technikai feltételeit a Szolgáltató jogosult meghatározni. Ezen követelmények nem teljesítéséből származó károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

3.7. Felek az esetleges név- és címváltozásokról egymást haladéktalanul értesítik. Szolgáltató nem vállal felelősséget, ha egy számla, vagy e-mail a bejelentés elmulasztásából adódóan nem kerül kézbesítésre.

4. SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

4.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés 1.2. pontjában részletezett szolgáltatás teljesítéséért Szolgáltatót a 4. pont szerint illeti meg díjazás.

4.2. Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokért a Díjtáblázatban szereplő díjra (a továbbiakban: „Szolgáltatási Díj”) jogosult.

4.3. A Szolgáltatási Díj magában foglalja a megrendelt csomag, szolgáltatás távoli menedzselésével történő teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget a Díjtáblázatba tartozó szolgáltatási időkeret erejéig. Abban az esetben, ha a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos ráfordítás meghaladja az Ügyfél rendelkezésére álló egyenlegét, vagy a probléma távoli menedzseléssel nem oldható meg, akkor eseti megrendelésre van szükség a szolgáltatás folytatásához (ld. 2.10. pont). Az eseti díjakat a Díjtáblázat tartalmazza, vagy Szolgáltató az igénynek megfelelő egyedi ajánlatot készít.

4.4. Amennyiben a hiba, probléma, telepítés távoli menedzsmenttel nem oldható meg és megoldásához a személyes jelenlét szükséges, úgy Szolgáltató szakemberei mind Szolgáltató telephelyén, mind pedig Ügyfélnél a Díjtáblázatban szereplő külön díj ellenében egyedi megrendelést követően rendelkezésre állnak, de Szolgáltató a személyes jelenléthez szükséges feladatokat elutasíthatja, amennyiben az a szerződéses kötelezettségeinek teljesítését veszélyezteti vagy a Szolgáltató technikai hátterével megfelelő minőségben nem valósítható meg.

4.5. Ügyfél a szerződés megkötésével köteles megfizetni a szolgáltatás díját Szolgáltatónak számla ellenében, a számlán szereplő fizetési határidőre. Kivétel ez alól a Szolgáltató 9.8. pont szerint gyakorolt elállási joga.

4.6. Amennyiben Szolgáltató a kifizetett egyenlegen, szolgáltatási díjon felül nyújt szolgáltatásokat, és azok időigénye meghaladja az Ügyfél részére Szolgáltató által biztosított plusz hitelkeretet, akkor további szolgáltatások igénybevétele csak a Szolgáltató által kiállított számla kiegyenlítése után lehetséges. Az Ügyfél előre feltöltött egyenlegének meghatározására és megváltoztatására Szolgáltató egyoldalúan jogosult, tekintettel az Ügyfél forgalmára és fizetési fegyelmére.

4.7. Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató által kiállított számlák elektronikus formában előállított és elektronikusan továbbított bizonylatok, melyet Szolgáltató az Ügyfélszerződés szerint aktuális e-mail címére továbbít és melyet az Ügyfél saját magának nyomtat ki. 

4.8. Amennyiben folyamatos szolgáltatás esetén az Ügyfél a következő havi számláját nem fizeti be a számlán szereplő határidőre, Szolgáltató jogosult szerződéses kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg a késedelmes összeg számláján meg nem jelenik. A felfüggesztés időtartamára az Ügyfél olyan mértékű kárátalányt köteles megfizetni, amely összegében megfelel azon szolgáltatási díj összegének, melyet felfüggesztés hiányában fizetni lenne köteles. Az Ügyfél fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét, mint késedelmi kamatot köteles megfizetni

4.9. Amennyiben az Ügyfél több szolgáltatást vesz igénybe Szolgáltatótól, úgy Szolgáltató jogosult de nem köteles az Ügyfél szolgáltatásait egy számlán összevonni.

4.10. Szolgáltatási csomag váltás esetén (bővítés) Szolgáltató a szolgáltatásváltás mielőbbi lebonyolítása érdekében számlát küld az ügyfélnek, amit Ügyfél mielőbb köteles kiegyenlíteni. Szolgáltató a régi szolgáltatás igénybe nem vett részére jóváírást biztosít az Ügyfélnek, az új szolgáltatás a számla kifizetésének napjával kezdődik. Éves díjfizetéssel kifizetett csomagról havidíjas csomagra váltani csak a 9.7. pontban tárgyalt módon lehetséges.

4.11. Amennyiben Ügyfél egy adott csomagon belül az eszközszámot kívánja bővíteni, akkor Ügyfél jogosult a bővítés utáni eszköz számhoz tartozó áron megrendelni a bővítményt.

5. SZERZŐDÉS HATÁLYA, SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK

5.1. A Szolgáltató megállapodhat az Ügyféllel és annak határozott idejű kötelezettségvállalásáért (hűségvállalás) különböző típusú kedvezményeket nyújthat, mely esetben a hűségvállalás okán a Felek határozott időtartamra kötnek szerződést. A hűségvállalást követően a szerződés határozatlan időtartamúvá alakul a kötelezettségvállalás nélküli díjtáblázat feltételei szerint, vagy újabb időszakra köthető határozott idejű szerződés a szerződéskötés idejében hatályos hűségvállalás melletti díjszabás feltételei alapján.

5.2. Amennyiben Ügyfél a határozott idejű szerződése alatt más díjú szolgáltatási csomagot választ, abban az eredeti szolgáltatási csomagra vállalt hűségidő megmarad, így a vállalás lejárati határideje nem változik.

5.3. Ügyfél magasabb díjú szolgáltatási csomagra bármikor, bármilyen szintre válthat.

5.4. Ügyfél alacsonyabb díjú szolgáltatás csomagra havonta csak szintel alacsonyabbra válthat.

5.5. Ügyfél csomag váltás után az összes még felhasználható egyenlegét az aktuális csomag által nyújtott kedvezmények igánybevételével használhatja fel és nem a befizetéskori csomag által nyújtott kedvezményekkel.

6. SZOLGÁLTATÁSI KORLÁTOZÁSOK

6.1. A Szolgáltató nem garantálja a szerződés alapján nyújtott szolgáltatások megszakítás nélküli rendelkezésre állását, továbbá a szolgáltatások tárgyi hatálya alá tartozó számítástechnikai eszközök (hardverek, szoftverek) megszakítás nélküli üzemelését.

6.2. A Szolgáltató az Ügyfélnél, vagy harmadik személynél adatvesztésből, adatsérülésből eredő károkért nem tartozik felelősséggel, kivéve, ha a kárt szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta. A beavatkozás során előforduló, előre nem látható adatvesztés, rendszerösszeomlás, illetve hardver meghibásodás miatt a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Az Ügyfél rendszerén, számítástechnikai eszközein futó adatok archiválásáért, rendszeres biztonsági mentéséért az Ügyfél tartozik felelősséggel.

6.3. A Szolgáltató az Ügyfélnél telepített szoftverek jogtisztaságát nem vizsgálja, azokért felelősséget nem vállal. A nem jogtiszta szoftverek használatából adódó bármilyen hibáért, megállásért, adatsérülésért, adatvesztésért, előre nem látható rendszer összeomlásért, hardver meghibásodásért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

6.4. Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a szerződés hatálya alá vont eszköz bejelentett problémáját megoldja, ugyanakkor eredménykötelem nem terheli, így nem vállal felelősséget azért, hogy a beavatkozása által a felügyelt eszköz működési problémái megszűnnek, vagy az eszköz működési jellemzői javulnak.

6.5. A Szolgáltató a szolgáltatásait 99%-os rendelkezésre állási idővel nyújtja. A Szolgáltató jogosult előre meghatározott és kommunikált időben rendszereiben karbantartást végezni, ami nem számít bele a vállalt rendelkezésre állásba. Részletes szabályozás a Szolgáltatás igénybevétel feltételei mellékletben található.

7. FELELŐSSÉG

7.1. Szerződésszegés esetén a Szolgáltató kárfelelőssége a Ptk 6:152 §-ban foglalt esetekben áll fenn. Ezen esetekben a Szolgáltató teljes kárfelelősséggel tartozik. Egyéb esetekre a felek a Szolgáltató kárfelelősségét kizárják. Nem téríti meg a Szolgáltató a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az Ügyfél a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

7.2. Szerződésen kívüli károkozás esetén a Szolgáltató kárfelelőssége a Ptk. 6:526 §-ban foglalt esetekben áll fenn. Ezen esetekben a Szolgáltató teljes kárfelelősséggel tartozik. Egyéb esetekre a felek a Szolgáltató kárfelelősségét kizárják.

7.3. A szerződő Felek az egymás vezető tisztségviselőinek jogviszonyukkal összefüggésben a másik félnek okozott kárért való felelősségét – ide nem értve a szándékos és az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget – kizárják, e vonatkozásban az igényérvényesítés jogáról kifejezetten lemondanak.

7.4. Felek rögzítik, hogy fenti 7.1. – 7.3. pontokban foglaltak az irányadóak mindazon szerződéses pontok vonatkozásban, melyek a Szolgáltató felelősségéről rendelkeznek. Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató az Ügyfél tevékenységéért és az Ügyfél működésére visszavezethető szolgáltatás-kieséért semmiféle felelősséggel nem tartozik.

8. TITOKTARTÁS

8.1. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Ügyfél által tett közlések, a szolgáltatás ellátása során tudomására jutó - különösen az Ügyféltől származó, vagy az Ügyfélre vonatkozó - adatok, közlések és bizalmas információk vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

8.2. Szolgáltató tevékenysége kapcsán tudomására jutó bármely üzleti titokként kezelendő adatot, tényt vagy bizalmas információt, kizárólag jelen Szerződés teljesítése érdekében használhatja fel.

8.3. Jelen Szerződés hatálya alá tartozó adat, tény, információ vagy bizalmas információ bármilyen formában történő nyilvánosságra hozatalához vagy harmadik személy részére történő átadásához Ügyfél előzetes írásbeli engedélye szükséges, az átadható információk pontos körének megjelölésével.

8.4. Amennyiben Szolgáltató bármely adatot, tényt vagy információt jogszabályi rendelkezés vagy hatósági felhívás miatt köteles átadni az eljáró szervnek, abban az esetben a hozzájáruló nyilatkozat nem tagadható meg az Ügyfél részéről.

8.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés megszűnésekor a Szolgáltató a tevékenysége ellátása során megismert valamennyi adatot, tényt, valamint a szolgáltatás ellátása során keletkezett valamennyi adatot köteles archiválni és a jogszabályi feltételeknek megfelelően tárolni.

8.6. Szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy a Szerződés teljesítésében résztvevő alkalmazottai, teljesítési segédei is a titoktartási kötelezettséget betartva teljesítik feladatukat.

8.7. Bizalmas információ az Ügyfél élet- és üzleti helyzetéről, illetve élet-, üzleti-, stratégiai elképzeléseiről és terveiről; továbbá piaci lehetőségeiről és szándékairól, ügyfeleiről és az azoknak nyújtott szolgáltatásokról a Szolgáltató tudomására jutott valamennyi tény, adat, információ, know-how, operatív és stratégiai, gazdasági-, műszaki- és technológiai információ. Bizalmas információ továbbá jelen szerződés vonatkozásában minden olyan kereskedelmi, pénzügyi, piaci, üzleti és egyéb információ, melyet a szerződéses jogviszony tartama alatt az egyik Fél - akár rögzített formában, akár szóban - a másik Fél tudomására hoz. Az átadott információ, bizalmas jellegének kinyilvánítása nélkül is bizalmas információnak minősül, ha annak titokban tartásához az információ átadójának nyilvánvalóan érdeke fűződik.

8.8. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy minden munkavállalójával és minden teljesítési segédjével megköti azon titoktartási megállapodásokat, amelyek garantálják a jelen 8. pontban foglalt titoktartásra vonatkozó kötelezettségek maradéktalan betartatását.

9. A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZÜNTETÉSE

9.1. A szerződés határozatlan, vagy határozott (hűségidő) időtartamra jön létre. A szerződés mindkét fél általi elfogadásával lép hatályba.

9.2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen szerződéstől bármely indokkal, a Szolgáltató felé fennálló pénzügyi kötelezettség nélkül írásban elállhat a jelen Szerződés megkötését követő tizennégy (14) naptári napon belül. Ügyfél elfogadja, hogy az elállási jog megszűnik, ha a fenti időtartamon belül megkezdi a Szolgáltatás igénybevételét.

9.3. Ezen szerződést határozatlan idejű időszakában bármelyik fél, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, a következő hónap szerződéses fordulónapjával, legalább 15 napos felmondási idő betartásával írásban felmondhatja. Rendes felmondás esetén a Szolgáltató a kifizetett szolgáltatási díj határnapjáig a szolgáltatásokat nyújtja, majd megszünteti a szolgáltatást. Az Ügyfél eszközein a szolgáltatás nyújtásához szükséges eszköz felügyeleti alkalmazást és vírusirtót a Szolgáltató a határnapon törli, vagy inaktiválja. Az Ügyfél fel nem használt egyenlege elveszik. Határozott időtartamú szerződést, illetve a szerződést a hűségidő alatt, rendes felmondás útján nem lehet megszüntetni.

9.4. Amennyiben bármelyik fél a szerződésből fakadó valamely kötelezettségét megszegi és a szerződésszegést a másik fél írásbeli felszólítására sem orvosolja a felszólítás kézhezvételétől számított 5 napon belül, úgy a sérelmet szenvedett fél jogosult a szerződést írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani.

9.5. Az Ügyfél 5 napot meghaladó fizetési késedelme esetén Szolgáltató jogosult a szerződést előzetes felszólítás nélkül azonnali hatállyal írásban felmondani, a szolgáltatást megszüntetni.

9.6. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, a megszűnés napján a Szolgáltató köteles az Ügyfél figyelmét felhívni a szerződés megszűnésére az Ügyfélszerződés szerint aktuális e-mail címére továbbított üzenettel.

9.7. Amennyiben a Szerződés az Ügyfél érdekkörében felmerülő (ide értve a Szolgáltató által gyakorolt azonnali hatályú felmondás esetét is, de ide nem értve a 9.2. és 9.8. pont szerinti eseteket) a hűségidő/határozott idő előtt megszűnne, úgy az Ügyfél kárátalány megfizetésével tartozik, melynek mértéke a hűségidő végéig járó, még ki nem számlázott nettó átalánydíj 50%-ának megfelelő összeg. Szolgáltató jogosult a kárátalányt mérsékelni, vagy elengedni.

9.8. Felek rögzítik: amennyiben az Ügyfél a szerződés hatályba lépésétől számított 10 napon belül nem biztosítja a vonatkozó mellékletben foglalt, a szolgáltatások ellátásához szükséges technikai, műszaki feltételeket, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződéstől írásbeli nyilatkozatával elállni. Ezen esetben gondoskodik a már kifizetett és szolgáltatással nem ellenételezett díjak visszautalásáról.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. Ügyfél kötelezi magát arra, hogy jelen Szerződésben foglalt jogait vagy kötelezettségeit - sem részben, sem egészben - harmadik személyre nem ruházza át a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A Szolgáltató jogosult ezen szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni azzal, hogy ezen harmadik személy előzetesen írásban kötelezettséget vállal a szerződésben foglalt szolgáltatói kötelezettségek maradéktalan betartására és teljesítésére. Az átruházás keretében a Szolgáltató jogosult a kötelezettségeket átvállaló harmadik személy részére az Ügyfél adatait, a szerződést és teljesítéshez szükséges információkat és dokumentumokat átadni. Az Ügyfél a szolgáltatás megrendelésével ehhez kifejezetten hozzájárul.

10.2. Felek megállapítják, hogy jelen Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a teljes Szerződés érvénytelenségét. Ilyen megfogalmazás, fordulat vagy rendelkezés helyébe a Felek együttesen, a Szerződés céljának és szellemének megfelelő új rendelkezést léptetnek.

10.3. A jelen Szerződésben rögzített, másik Félhez intézett nyilatkozat vagy közlés érvényességi feltétele ugyancsak az írásbeli forma, amely elektronikusan is eljuttatható a másik félhez. Az Ügyfél hivatalos értesítési címe a levelezési cím, vagy a szerződésben megadott email vagy fax.

10.4. Felek megállapodnak, hogy egymás közötti elektronikus, vagy postai kommunikáció esetén a harmadik elektronikus értesítést követően, vagy postai másodszori sikertelen kézbesítés napjától számított ötödik napon az egymásnak küldött nyilatkozatokat és dokumentumokat kézbesítettnek tekintik.

10.5. Jelen szerződés bármely módosítása vagy kiegészítése csak írásban és egyező akarattal történhet, az alábbi kivétellel: a Szolgáltató jogosult a szolgáltatási feltételek módosítására, továbbá a Szolgáltató jogosult a díjak módosítására. A módosítást a Szolgáltató a weboldalán teszi közzé és az a közzététellel hatályosul. A módosításról a Szolgáltató köteles az Ügyfelet a közzétételtől számított 3 napon belül elektronikus úton értesíteni, az értesítést az Ügyfél által a szerződéskötéskor megadott e-mail címre megküldeni. Amennyiben a módosítást az Ügyfél nem fogadja el, úgy jogosult az értesítés időpontjától számított 15 napon belül 15 napos felmondási idővel a szerződést felmondani. Felmondás esetén a felmondást gyakorló Ügyfélre a módosítást megelőző feltételek az irányadóak. Hűségidő/határozott idő alatt a szerződés a fenti módon az Ügyfélre hátrányosan nem módosítható.

10.6. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Ügyfélre, illetve ezen szerződésre referenciaként hivatkozzon ajánlataiban, nyomtatott és elektronikus tájékoztató anyagaiban, illetve egyéb formákban is marketing és kommunikációs tevékenysége során.

10.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog és elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályai irányadóak.

10.8. Bármely vita eldöntésére, amely jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.

10.9. Az alábbi dokumentumok ezen Általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezik és kizárólag azokkal együtt érvényes: